Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de in artikel 2 genoemde onderneming;

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
Stichting Brouwgilde der Geurneuzen handelend onder de naam/namen:
www.axes-castellum.nl en Axes Castellum
Vestigings- & bezoekadres:
Assendorperdijk 4
8012 EH Zwolle
Tel. 06-82705226
vragen@axes-castellum.nl
BTW NL857427477B01
KVK 68408374
IBAN NL13 TRIO 0338 5785 95

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AXES CASTELLUM en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen AXES CASTELLUM en consument.

Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AXES CASTELLUM onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Indien Axes Castellum aansprakelijk is voor schade bij de consument is AXES CASTELLUM nimmer aansprakelijk voor meer schade dan het factuurbedrag, dan wel de verzekering van AXES CASTELLUM ter zake van die schade uitkeert.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. AXES CASTELLUM mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
A. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. AXES CASTELLUM mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
B. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
C. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenk termijn per email aan AXES CASTELLUM.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) AXES CASTELLUM. Dit hoeft niet als AXES CASTELLUM heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door AXES CASTELLUM verstrekte redelijke en duidelijke instructies
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de verzendkosten van het terugzenden van het/de product(en).

Artikel 9 – Verplichtingen van AXES CASTELLUM bij herroeping
Als AXES CASTELLUM de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
AXES CASTELLUM gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft AXES CASTELLUM de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
AXES CASTELLUM kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als AXES CASTELLUM dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; Producten die gebruikssporen hebben.

Artikel 11 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
AXES CASTELLUM staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
AXES CASTELLUM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan AXES CASTELLUM kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Axes Castellum geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij AXES CASTELLUM tot het moment van verzending, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan AXES CASTELLUM te melden.

Artikel 15 – Privacy en cookie beleid
De website van AXES CASTELLUM maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Hieronder een compleet mogelijk overzicht over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan de website. Ook zorgen ze ervoor dat producten in je winkelmandje bewaard blijven wanneer je iets wilt kopen in onze webshop.

Cookies om bezoek te meten
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Cookies om AXES CASTELLUM advertenties te tonen op andere websites
Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en je geen onnodige advertenties te tonen. Wij maken hiervoor gebruik van Google Adwords, Google Dynamic Remarketing en Facebook Custom Audiences (wij delen ons klantenbestand niet met Facebook). Op deze manier kunnen we gericht adverteren en de kosten laag houden.
Deze cookies maken het mogelijk om:
• Bij te houden welke advertenties je al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat je te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.
• Bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
• Bij te houden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze hebben geklikt op een advertentie. Dit is nodig om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren.
• Bij te houden of je al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen. Je zult dan geen onnodige advertenties te zien krijgen.

Artikel 15 – Slotbepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst met een consument zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.